HET PRILLE BEGIN ...

Op 24 mei 1976 werd de hengelclub "Lijnvissers Groenhove" boven de doopvont gehouden. Dit gebeurde op initiatief van toenmalig schepen van sport, Marcel Vanhoutte, die aldus wou toegemoetkomen aan de vraag van Torhoutse sportvissers om zich te verenigen in een Torhoutse lijnvissersclub. Tussen de oprichting van de club en de daadwerkelijke openstelling van het water voor de vissers lag nog een hele periode van voorbereidende werkzaamheden, maar vanaf 1 januari 1977 was het dan zover : het eerste werkingsjaar kon van start gaan.

Het doel van de kersverse vereniging bestond in het beoefenen van de hengelsport in het algemeen, en het inrichten van hengelwedstrijden in het bijzonder. Daartoe werd dus - met ingang van 1 januari 1977 - het beheer verworven van de (toen nog vrij kleine) vijver in Groenhovepark.

De stichtende leden van de club waren:

Als lokaal werd gekozen voor de vlakbij gelegen Manège Groenhoeve. Aan de familie Vancoillie hebben de Lijnvissers Groenhove heel wat te danken. Niet alleen hijsten zij zich op zondagochtenden zeer vroeg uit bed om de vissers bij een kop koffie hun inschrijving en plaatsloting te laten volbrengen, maar daarnaast verkochten zij de vergunningen van de Lijnvissers Groenhove. Tot slot is het bij hun gratie dat het nieuwe clublokaal kon uitgebaat worden, aangezien de Manège normaal gezien het alleenrecht heeft om drank te schenken in de regio Groenhove. Waarvoor dus uitdrukkelijke dank aan Kamiel, Jacqueline, Katrien, Bruno, en iedereen van de Manège die onze club al die jaren gesteund heeft.

Begin 1977 bestond de vijver in Groenhovepark enkel en alleen uit de huidige zgn. "Kleine Vijver". Dankzij de inspanningen van het bestuur enerzijds, en het stadsbestuur anderzijds werd nog in datzelfde jaar een tweede vijver aangelegd. In volgend artikel werd deze ingreep reeds aangekondigd:

Hengelen in een uniek kader

Deze tweede vijver was verbonden met de oorspronkelijke vijver door middel van een smalle connectie, overspannen door een brugje. Dat brugje is er tot op de dag van vandaag nog steeds. De nieuw aangelegde vijver zal de voorloper zijn van de zogenaamde Grote Vijver, hoewel hij toen nog vrij bescheiden in oppervlakte was (het gedeelte dat nu bekend staat als "De Kom").

Ik citeer even een krantenartikel uit 1977:

"Ook werd van gedachte gewisseld nopens een uitbreiding van de visvijver. Dit zou kunnen geschieden door het graven van een tweede deel, westwaarts de huidige doorgang, door de speelweide. Beide vijvergedeelten zouden door een eng kanaaltje kunnen verbonden worden. De toegangsweg kan worden gevrijwaard door het aanbrengen van een rustiek bruggetje. En tenslotte zou de vrijgekomen aarde kunnen aangewend worden voor het opbouwen van een soort openlucht theater. Kortom, dit recreatieoord en de visvijver met de speelweide bieden nog een schat van mogelijkheden om de Torhoutse bevolking hier werkelijk op een unieke ontspanning te vergasten."

Naar aanleiding van deze werken werden luchtfoto's genomen, en die willen we u niet onthouden:

Luchtfoto Luchtfoto Luchtfoto Luchtfoto Luchtfoto Luchtfoto

In 1978 sloot de club zich aan bij het Westvlaams Verbond. Voor het eerst namen toen 5 leden deel aan het Westvlaams kampioenschap.

Op zaterdag 2 september 1978 richtte Lijnvissers Groenhove voor de eerste maal een grote forellenwedstrijd in voor chronisch zieken en gehandicapten. Het persbericht dat dit initiatiatief begeleidde luidde als volgt:

"Het bestuur van de Torhoutse hengelclub "Lijnvissers Groenhove" organiseert zaterdag 2 september een grote forellenvangst voor chronisch zieken en gehandicapten.

Met dit initiatief wil deze hengelclub een bijdrage leveren om deze zieke en gehandicapte mensen eens in te schakelen in een vrijetijdsactiviteit, die normaal niet door hen beoefend wordt en hun tevens een aangename voormiddag te bezorgen. Zodoende wordt die dag van 9.30 u. tot 11.30 u. door een 60-tal chronisch zieken en gehandicapten in de Kleine Vijver van Groenhove gevist.

Deze idee van secretaris Daniel Dekocker werd gunstig onthaald door de liberale, katholieke en socialistische mutualiteiten. Ook wordt de medewerking verzekerd van de leden van Lijnvissers Groenhove, die hun vismateriaal ter beschikking stellen en hun hulp toegezegd hebben tijdens het vissen zelf.

Het bestuur geeft thans reeds de verzekering dat ten minste 100 kg. forellen in de vijver zullen uitgezet worden. Personen die belangeloos 1 kg. forellen, hetzij 140 fr., kunnen schenken, kunnen dit mededelen aan secretaris Daniel Dekocker of bij penningmeester Eric Verslype.

Vermelden wij nog dat de Ruiterclub Groenhove en de Voetbalclub De Rozeveldvrienden massaal hun steun aan deze dag hebben verleend."

Ter deze gelegenheid kwam voormalig minister Coens de bekers overhandigen aan de laureaten.

Prijsuitreiking

Deze wedstrijden zouden gedurende lange tijd een jaarlijks terugkerend gegeven worden.

Eveneens in 1978 werd voor het eerst een tweemaandelijkse clubkrant uitgegeven.

Clubkrant

In 1979 werd het bestuur hernieuwd middels voorzittersverkiezingen. Het nieuwe bestuur had volgende samenstelling:

EEN CLUB IN BLOEI ...

Het jaar 1980 was een nieuwe mijlpaal in het succesverhaal van de prille Lijnvissers Groenhove. Amper 3 jaar na hun oprichting organizeerden zij op eigen water het Kampioenschap van West-Vlaanderen voor Juniores, Dames en Veteranen. In samenwerking met het Westvlaams Verbond voor Lijnvissersmaatschappijen werd dit evenement op 3 mei 1980 een waar succes.

Kampioenschap van West-Vlaanderen

Daarnaast richtte de club vanaf 1980 ook een winterkampioenschap in, los van het gewone clubkampioenschap.

Ook 1981 werd weer een bijzonder jaar. Bestaande tradities werden verdergezet, zoals de jaarlijkse forel-uitstap naar het buitenland (deze keer Frankrijk), het winterkampioenschap, de forellenwedstrijd voor gehandicapten, de forellenmarathon, enz... Daarnaast slaagde de club er in om, na de geslaagde editie van 1980, ook in 1981 het Westvlaams Kampioenschap voor Juniores, Dames en Veteranen naar zich toe te trekken. Verder werd het aantal wedstrijden voor het clubkampioenschap opgedreven van zes naar zeven, en was er een speciale wedstrijd ter ere van het tienjarig bestaan van Manège Groenhove. Op die wedstrijd - met rijke prijzenpot - kwamen zomaar eventjes 82 hengelaars af !

En juist dàt grote aantal hengelaars begon de club stilaan parten te spelen. Het werd immers nogal krap langs de waterkant. Zoals U in volgend artikel (27 februari 1981) kan lezen drong een nieuwe uitbreiding van de vijver zich stilaan op:

Uitbreiding Uitbreiding

Bemerk dat op bovenstaande foto het voltallige toenmalige bestuur present geeft. De originele foto hangt trouwens nog steeds in de kantine van de club.

In het kader van de ruime aandacht die de Lijnvissers Groenhove besteden aan de jeugd, werd een heel bijzondere activiteit op het getouw gezet : Marcel Vandeneynde, meervoudig Belgisch Kampioen én Wereldkampioen, werd door Eric Verslype "gestrikt" voor een bezoekje aan onze vijver op vrijdag 29 mei 1981, gekaderd in een initiatie van jonge hengelaars. Dat het storm liep aan de vijver tijdens de demonstratie van Marcel spreekt voor zich.

Jeugd

Als kers op de taart mochten de Lijnvissers Groenhove tijdens de kampioenenviering bij monde van schepen Hollevoet vernemen dat een nieuwe uitbreiding van de vijver toegezegd was geworden. De toenmalige Tweede Vijver zou worden uitgebreid met een uitloper die evenwijdig ligt aan de eerste vijver. Het nieuwe gedeelte verwierf al gauw de naam "Het Nieuwe Eind". Samen met "De Kom" vormde dit vanaf nu "De Grote Vijver", als tegenhanger van de oorspronkelijke vijver uit 1976, die prompt werd herdoopt tot "De Kleine Vijver". Kortom: 1981 was een super-jaar voor de Lijnvissers Groenhove !

De jaren 1982 en 1983 zijn vrij illuster. Slechts weinig informatie uit deze periode was terug te vinden in het archief van de club. In deze periode vond overigens opnieuw een herschikking van het bestuur plaats. De nieuwe ploeg is opgebouwd rond voorzitter Daniel Dekocker, Secretaris Rik Snauwaert en Penningmeester Antoon Devloo.

In 1984 volgt een nieuw hoogtepunt. Opnieuw krijgt de club het voor elkaar om het Westvlaams Kampioenschap voor Juniores, Dames en Veteranen naar de Torhoutse oevers te lokken. Mét succes overigens, want één van de vrouwelijke leden, Georgette Devadder, schopte het tot Westvlaams kampioene.

In 1985 wordt de clubkrant herboren, die eerder een stille dood was gestorven. De toenmalige secretaris, Rik Snauwaert, was er de geestelijke vader van. Helaas bleek deze wedergeboorte geen lang leven beschoren, want in 1986 werd al overgeschakeld naar een nieuwsbrief-systeem. Daarnaast werd in 1985 de o zo herkenbare "infokast" geplaatst met berichten vanwege het bestuur, én werden de visstekken heraangelegd met grote cement-tegels.

En jawel, hoor! Ook in 1986 gaat het Westvlaams Kampioenschap Juniores, Dames en Veteranen alwéér door in Groenhove.

In het jaar 1988 kent het clubkrantje van de Lijnvissers Groenhove zijn tweede verrijzenis.

Clubkrant

1989 kunnen we bestempelen als het jaar van de samenwerking. Op initiatief van Daniel Spillier wordt beslist om de kalenders van de vier clubs in de regio (Groenhove, Lichtervelde, Snellegem en Eernegem) op elkaar af te stemmen, zodat overlappende wedstrijden uitgesloten worden. Daarenboven wordt vanaf 1989 ook een supercup georganiseerd tussen deze 4 clubs, die jaarlijks op de eerste mei vervist zal worden.

Vanaf 1989 wordt het clubkampioenschap overigens ingedeeld in een A-reeks (de topvissers) en een B-reeks. Wie goed presteert in de B-reeks kan promoveren naar de A-reeks, en wie aan het staartje bengelt in de A-reeks degradeert naar de B-reeks.

In 1992 wordt terug van dit principe afgestapt, en worden de wedstrijdklassementen weer allemaal samengevoegd. 1992 is overigens een belangrijk jaar voor de Lijnvissers Groenhove, want in 1992 wordt aan de club een clubhuis beloofd door het stadsbestuur. Het clubhuis werd overgenomen van de lokale boogschuttersgilde, waar het afgebroken werd, om vervolgens gereconstrueerd te worden in Groenhove Park, vlakbij de vijver. De verwezenlijking van dit project was overigens een werk van lange adem, maar na een paar jaar van aangehouden aandringen - en met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht - hield het Stadsbestuur in de aanloop naar het visseizoen van 1994 woord, en verblijdde de Lijnvissers Groenhove met de zo langverwachte 'kantine'.

De volgende - en voorlopig laatste grote verandering is vrij recent doorgevoerd. De "Grote Vijver" werd sterk uitgebreid. Hierbij ontstond de huidige vijverstructuur, waarbij de Grote Vijver een soort wal vormt rond een centraal gelegen eiland met begroeiing. Deze uitbreiding ging overigens gepaard met een heel gamma aan esthetische maatregelen, zoals de aanleg van een bloemenweide, een zonneberm, nieuwe aanplantingen, enz... Het resultaat mag gezien worden, want in de zomerperiode is de aanblik van de vijver een streling voor het oog.

THUIS VAN KAMPIOENEN ...

De Lijnvissers Groenhove zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot een club die niet alleen de recreatieve kant van de hengelsport hoog in het vaandel voert, maar ook een kweekvijver is voor een equipe van competitievissers die met de regelmaat van de klok hoge ogen gooien.

Dan denken we in recente tijden onder meer aan David Gyselinck. Hij wist op een paar jaar tijd zowel de Belgische kampioenstitel bij de Junioren, als die bij de Senioren op zijn actief te schrijven. Zo vader, zo zoon ...

We denken ook aan Andy Buyck, Kris Vandecaveye, Luc Gyselinck, Danny Crevits, ... Stuk voor stuk namen die we in de voorgaande jaren al regelmatig zagen opduiken in de hoogste regionen van de provinciale/nationale competities, en die we ongetwijfeld ook de komende jaren nog regelmatig zullen tegenkomen.

Blijkbaar is de vijver van de Lijnvissers Groenhove een prima leerschool voor het zwaardere werk. En dat kan kloppen, want de vijver staat tijdens de wedstrijden vaak garant voor een moeilijke, uitdagende visserij.